0800 211 581 info@westernbid.info

Агентська угода
(Публічна оферта)

Надаючи згоду шляхом прийняття викладених нижче умов, згідно зі ст.641 Цивільного кодексу України, Ви (далі – Замовник) акцептуєте (приймаєте) умови даної публічної оферти (Агентської угоди) роботи з компанією Westrn Bid, зареєстрованою за адресою 3500 W Hallandale Beach Blvd Pem , FL, 33023, United States of America (далі – Агент), та «Агентська угода» вважається укладеною з моменту надання Агентом унікального коду-ідентифікатора Товару Замовнику та прийому Товару Агентом згідно з певною процедурою –

Визначення понять:

Замовник – будь-яка фізична особа, резидент України, який має намір передати для реалізації Товар до Агенту за Агентську винагороду.

Агент – Компанія Westrn Bid зареєстрована за адресою 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, United States of America та інші структури, які визначаються Агентом на свій розсуд.

Агентська винагорода – сума, яку отримує Агент за надання послуг подання та реалізації Товару Замовника, а саме: 50% від суми, отриманої від реалізації товару.

Територія – територія всього світу.

Товар – будь-який об’єкт матеріального світу, що належить Замовнику і може бути реалізований Агентом за ціною, вищою за еквівалент 50 дол. США на день укладання цієї Агентської угоди.

Код-ідентифікатор – унікальний код Товару Замовника, надається Агентом Замовнику будь-яким чином, що встановлює факт акцепту цієї Агентської угоди Агентом.

Акт – документ, що засвідчує прийом належного Товару Агентом, якому попередньо надано Агентом код-ідентифікатор, шляхом підписання відповідного документа уповноваженою особою Агента, шляхом одержання відповідного документа кур’єрської або поштової служби із зазначенням дати, Товару, особи Замовника та Агента, або іншим шляхом, що доводить отримання конкретного Товару Агентом у конкретний час від конкретного Замовника. Підписаний Акт свідчить про момент початку виконання Агентом своїх зобов’язань за цією Агентською угодою.

1. ПРЕДМЕТ АГЕНТСЬКОЇ УГОДИ

1.1 Замовник уповноважує Агента проводити необхідну роботу з представлення та реалізації Товару Замовника, у тому числі роботу з укладання договорів реалізації, виставлення рахунків третім особам щодо реалізації Товару Замовника, подання та реклами на розсуд Агента Товару Замовника на визначених Агентом торгових майданчиках та інших електронних ресурсах.

1.2 Робота за цією Угодою проводитиметься Агентом на користь Замовника на Території.

1.3 Агент забезпечує інформаційну підтримку Замовника при укладенні та виконанні контрактів на постачання Товару з України на Територію, а також отримання платежів за поставлені товари у вільно конвертованій валюті.

1.4 Виконання цієї Агентської угоди починається після акцепту цієї Агентської угоди Замовником, надання Кода-ідентифікатора Товару Агентом та з моменту прийняття Агентом Товару Замовника, про що складається відповідний Акт уповноваженими особами Агента. На момент прийняття Агентом Товару Замовника – вся відповідальність за Товар покладається на Замовника.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АГЕНТА

2.1 Надавати допомогу у всіх питаннях, що стосуються презентації та реалізації певного Товару Замовника.

2.2 Проводити обробки можливостей реалізації товарів на території, у тому числі здійснювати збір запитів та замовлень потенційних замовників та у узгоджені терміни надавати Замовнику інформацію, отриману внаслідок обробки.

2.3 Забезпечувати своєчасність та повноту платежів відповідно до умов підписаних контрактів.

2.4 Інформувати Замовника про точні суми платежів, здійснених за контрактами.

2.5 Сприяти за необхідності Замовнику в організації на Території виставлення Товару на електронних майданчиках.

2.6 Агент зобов’язується, у разі несвоєчасного/неналежного виконання контрагентами своїх зобов’язань за контрактами та договорами, укладеними на Території, результатом чого може стати застосування до Замовника штрафних санкцій державних органів України за несвоєчасне надходження валютної виручки, вжити заходів для сприяння врегулюванню ситуації шляхом перерахування коштів, з подальшим їх поверненням після отримання відповідної валютної виручки з цього приводу Замовника. При цьому суми штрафних санкцій, застосованих до Замовника, будуть враховані та утримані під час розрахунків з Агентом на умовах відповідної додаткової угоди до цієї Угоди.

2.7 Агент зобов’язаний надати інформацію Замовнику про можливість реалізації ним Товару із зазначенням ціни, яка відповідає ринковому рівню, попиту та пропозиції на Території. У разі відмови Агента від надання послуг, за Товаром Замовнику Агент не зобов’язаний давати будь-які пояснення та/або пропозиції щодо Товару та дана Агентська угода вважається такою, що втратила / не набрала чинності.

2.8 Агент зобов’язується після погодження параметрів продажу (ціни, строків) із Замовником, надати Замовнику унікальний код-ідентифікатор Товару, який використовується та/або використовуватиметься Агентом по товару.

2.9 Агент зобов’язується належним чином зберігати Товар після прийняття його від Замовника та забезпечити можливість повернення Замовнику Товару у разі розірвання цієї Агентської угоди або неможливості її виконання Агентом за рахунок Замовника. Товар повертається Замовнику через 14 днів у разі не продажу за обумовленою ціною в обумовлений термін. В обумовлені терміни Товару Агента, Агентом може бути запропоновано зміну критеріїв продажу (ціна, строк) Замовнику та пролонгація цієї Агентської угоди на визначений термін за додаткову плату Замовника.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1 Замовник інформує Агента в 10-денний термін про всі контракти та договори, укладені за його сприяння, а також про всі запити (комерційні заявки), що надходять від третіх осіб, запропонованих Агентом. Таким чином, Замовник повинен інформувати Агента протягом терміну дії Агентської угоди про всі замовлення та звернення від третіх осіб щодо предмета даної Агентської угоди. Всі замовлення та звернення від третіх осіб щодо предмета даної Агентської угоди вважаються такими, що виникли у зв’язку з виконанням Агентом своїх зобов’язань за цією Агентською угодою.

3.2 На запит Агента своєчасно забезпечувати його необхідною інформацією та документацією за узгодженими характеристиками Товару, необхідним для надання послуг (специфікації Товару із зазначенням кількісних, якісних показників, показників вартості тощо).

3.3 Розглядати пропозиції Агента протягом доби з дати їх надання, надавати на них письмові висновки щодо доцільності укладання контракту (договору) та інше.

3.4 За послуги, що надаються Агентом відповідно до статті 1 Угоди, Замовник зобов’язується виплачувати Агенту Агентську винагороду як повну та остаточну винагороду за всіма контрактами, що підписуються за сприяння Агента у реалізації та поданні Товару в розмірі 50% від суми отриманої Агентом Замовника.

3.5 Розмір агентської винагороди становить 50% вартості реалізованої Агентом продукції Замовника.

3.6 Замовник зобов’язаний надати Агенту для оцінки та перевірки фотографії та інші необхідні дані про товар. Замовник гарантує, що ринкова вартість Товару не нижча за еквівалент 50 дол. США на момент надання інформації про товар для оцінки Агентом.

3.7 Замовник гарантує, що має Товар у приватній власності та не має будь-яких обмежень або позовів за володінням, користуванням та розпорядженням Товаром, зокрема не має будь-яких судових чи інших позовів на Території та має всю повноту немайнових та майнових прав інтелектуальної власності товар, що підтверджується відповідними документами. Замовник гарантує, що товар не може бути віднесений до групи товарів спеціального призначення, для реалізації яких потрібні відповідні дозволи державних структур на території.

3.8 Замовник гарантує особисту сплату всіх податків і державних зборів з отриманого доходу, визначених чинним законодавством України.

3.9 Замовник повинен надати всю інформацію Агенту, що може чи могла б вплинути на визначення вартості товару до моменту оцінки.

3.10 Замовник зобов’язується після отримання унікального коду-ідентифікатора Товару передати Товар Агенту у належному стані повністю відповідно до тих критеріїв, які були надані для оцінки Агентом. Замовник передає товар власним коштом шляхом відправлення його «Новою поштою», «Justin», або шляхом особистої доставки Товару до визначеного Агентом до центру прийому. Виконання цієї Агентської угоди починається з моменту прийому Агентом Товару Замовника, про що складається відповідний Акт уповноваженими особами Агента. На момент прийняття Агентом Товару Замовника – вся відповідальність за Товар покладається на Замовника.

3.11 Замовник зобов’язується створити Особистий кабінет на ресурсі Агента, завантажити всі необхідні документи та акцептувати цю Агентську угоду.

3.12 У разі невиконання Агентської угоди та повідомлення про повернення Товару – Замовник зобов’язаний протягом 1 місяця з моменту повідомлення забрати Товар у певний спосіб. У разі отримання Товару Замовником у визначений термін Товар може бути використаний Агентом на свій розсуд.

4. ВИНАГОРОДА АГЕНТА

4.1 Винагорода за всі угоди, укладені з третіми особами за сприяння Агента за Товаром Замовника, виплачується Агенту у валюті, що надходить від третіх осіб за укладеними контрактами, або за виставленими рахунками, або іншим способом на розсуд Агента.

4.2 Замовник отримує суми за Товар від Агента за вирахуванням Агентської плати, що становить 50% вартості реалізованої продукції шляхом перерахування коштів на попередньо визначений банківський рахунок Замовника від Агента, або від інших структур, визначених Агентом правоздатними на здійснення цього платежу.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1 Угода та інформація, що її стосується, має конфіденційний характер і не підлягає розголошенню третім особам.

5.2 Сторони несуть відповідальність за забезпечення конфіденційності документації, інформації та результатів, за якими було досягнуто згоди.

6.ФОРС-МАЖОР

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання обов’язків за Агентською угодою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, військових дій, страйків, а також державних та урядових розпоряджень тощо. за умови, що такі обставини безпосередньо вплинули виконання цієї Агентської угоди. У разі термін обов’язків продовжується терміном дії таких обставин.

6.2 Свідоцтво відповідних органів державної влади є достатнім підтвердженням зазначених обставин та строків їх дій.

6.3 Сторона, яка не може виконати своїх обов’язків через такі обставини, повинна повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі протягом 7 днів. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.

6.4 Якщо зазначені обставини тривають довше трьох місяців, кожна із Сторін має право на анулювання усієї Угоди або її частини, без права претендувати на відшкодування завданих (викликаних) збитків.

7. Вирішення суперечок

7.1 Відносини між партнерами ґрунтуються на взаємній довірі. Сторони вирішуватимуть спірні питання, що виникають між ними шляхом переговорів.

7.2 Якщо спір не може бути врегульований за взаємною згодою Сторін, він повинен бути вирішений у судовому порядку відповідно до законодавства України.

7.3 Ця Угода повинна регулюватися та розглядатися відповідно до чинного законодавства України.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Строк дії цієї Угоди становить 14 днів з моменту прийняття Агентом Товару Замовника та підписання відповідного Акту Агентом.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Угода скасовує всі усні домовленості та є єдиним документом, що визначає відносини між Сторонами.

9.2 Усі доповнення та зміни до Угоди вважаються дійсними, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.3 Усі доповнення до Угоди, підписані належним чином, вважаються її невід’ємною частиною.

9.4 Жодна із сторін не має права передавати третій особі права та обов’язки за цією Угодою без письмової згоди іншої Сторони. Після акцепту Угоди всі попередні переговори та листування по ньому втрачають чинність.

9.5 Контракти або договори із замовниками, надані Агентом, будуть підписуватись представниками компанії.

9.6 Сторона, яка вирішила розірвати Угоду, повинна повідомити іншу Сторону про своє рішення не менше ніж за 14 днів до моменту розірвання Угоди. При цьому Агент здійснить остаточні розрахунки за своїми зобов’язаннями, визначеними у порядку, встановленому п.3.5. Угоди.

9.7 Угода набуває чинності після її акцепту Замовником, після надання Агентом унікального коду-ідентифікатора Товару Замовнику та з моменту приймання Товару Агентом відповідно до певної процедури.

9.8 Агентська угода акцептується Замовником на веб-сайті Агента.

Агент

Western Bid, Inc.

3500 W Hallandale Beach Blvd

Pembroke Park, FL, 33023

United States of America

Phone: +1 305 307 0382

Cell: +1 612 387 9004