АГЕНТСЬКА УГОДА
(Публічна Оферта)

Надаючи згоду шляхом прийняття викладених нижче умов, згідно ст.641 Цивільного кодексу України, Ви (далі – Замовник) акцептуєте (приймаєте) умови даної публічної оферти (Агентської угоди) роботи з компанією Westrn Bid зареєстрованої за адресою 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, United States of America (далі – Агент) та «Агентська угода» вважається укладеною з моменту надання Агентом унікального коду-ідентифікатора Товару Замовнику та приймання Товару Агентом відповідно до визначеної процедури –

Визначення понять:

  • Замовник – будь-яка фізична особа, резидент України, що має намір передати для реалізації Товар Агенту за Агентську винагороду.

  • Агент – Компанія Westrn Bid зареєстрована за адресою 3500 W Hallandale Beach Blvd Pembroke Park, FL, 33023, United States of America, та інші структури, що визначаються Агентом на власний розсуд.

  • Агентська винагорода – сума, що отримується Агентом за надання послуг представлення та реалізації Товару Замовника, а саме: 50% від суми, що отримано від реалізації Товару.

  • Територія – територія всього світу.

  • Товар – будь-який об'єкт матеріального світу, що належить Замовнику і може бути реалізований Агентом за ціною, що є вищою еквівалента 50 дол. США на день укладання даної Агентської угоди

  • Код-ідентифікатор – унікальний код Товару Замовника, що надається Агентом Замовнику будь-яким чином, що встановлює факт акцепту даної Агентської угоди Агентом.
  • Акт – документ, що засвідчує приймання належного Товару Агентом, якому попередньо надано Агентом код-ідентифікатор, шляхом підписання відповідного документу вповноваженою особою Агента, шляхом отримання відповідного документу кур'єрської, або почтової служби із зазначенням дати, Товару, особи Замовника та Агента, або іншим шляхом, що доводить отримання конкретного Товару Агентом в конкретний час від конкретного Замовника. Підписаний Акт засвідчує момент початку виконання Агентом своїх обов'язків за даною Агентською угодою.

1. ПРЕДМЕТ АГЕНТСЬКОЇ УГОДИ


1.1 Замовник уповноважує Агента проводити необхідну роботу з представлення та реалізації Товару Замовника, зокрема роботу з укладання договорів реалізації, виставлення рахунків третім особам щодо реалізації Товару Замовника, представлення та рекламування на розсуд Агента Товару Замовника на визначених Агентом торговельних площадках та інших електронних ресурсах.

1.2 Робота за даною Угодою буде проводитися Агентом в інтересах Замовника на Території.

1.3 Агент забезпечує інформаційну підтримку Замовника при укладанні та виконанні Контрактів на постачання Товари з України на Територію, а також отриманню платежів за поставлені Товари у вільно конвертованій валюті.

1.4 Виконання цієї Агентської угоди починається після акцепту даної Агентської угоди Замовником, надання Коду-ідентифікатору Товару Агентом та з моменту приймання Агентом Товару Замовника, про що складається відповідний Акт уповноваженими особами Агента. До моменту приймання Агентом Товару Замовника – вся відповідальність за Товар покладається на Замовника


2. ПРАВА та ОБОВ'ЯЗКИ АГЕНТА

2.1 Надавати допомогу у всіх питаннях, що стосуються презентації та реалізації визначеного Товару Замовника.

2.2 Проводити опрацювання можливостей реалізації Товару на Території, в тому числі здійснювати збір запитів та замовлень потенційних замовників та в узгоджені строки надавати Замовнику інформацію, отриману в результаті опрацювання.

2.3 Забезпечувати своєчасність та повноту платежів відповідно до умов підписаних контрактів.

2.4 Інформувати Замовника про точні суми платежів, здійснених за контрактами.

2.5 Сприяти, за необхідністю, Замовнику в організації на Території виставлення Товару на електронних майданчиках.

2.6 Агент зобов'язується, у разі несвоєчасного/неналежного виконання контрагентами своїх зобов'язань за контрактами та угодами, укладеними на Території, результатом чого може стати застосування до Замовника штрафних санкцій державних органів України за несвоєчасне надходження валютної виручки, вжити заходів для сприяння врегулюванню ситуації шляхом перерахування недоотриманих валютних коштів, з подальшим їх поверненням після отримання відповідної валютної виручки на рахунок Замовника. При цьому, суми штрафних санкцій, застосованих до Замовника, будуть враховані та утримані при розрахунках з Агентом на умовах відповідної додаткової угоди до даної Угоди.

2.7 Агент зобов'язаний надати інформацію Замовнику щодо можливості реалізації ним Товару із зазначенням ціни, яка відповідає ринковому рівню відповідну до попиту та пропозиції на Території. У випадку відмови Агента від надання послуг, щодо Товару Замовника, Агент не зобов'язаний надавати будь-які пояснення та/або пропозиції щодо Товару та дана Агентська угода вважається такою, що втратила/не набрала чинності.

2.8 Агент зобов'язується після погодження параметрів продажу (ціни, строків) з Замовником, надати Замовнику унікальний код ідентифікатор Товару, що використовується та/або буде використовуватися Агентом щодо Товару.

2.9 Агент зобов'язується належно зберігати Товар після прийняття його від Замовника, та забезпечити можливість повернення Замовнику Товару у разі розірвання даної Агентської угоди, або не можливості її виконання Агентом, коштом Замовника. Товар повертається Замовнику через 14 днів у разі не продажу за обумовленою ціною в обумовлені строки. В обумовлені строки Товару Агента, Агентом може бути запропоноване змінення критеріїв продажу (ціна, строк) Замовнику та пролонгація даної Агентської угоди на визначений строк, за додаткову плату Замовника.


3. ПРАВА та ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1 Замовник інформує Агента в 10-денний термін про всі контракти та договори, укладені за його сприянням, а також про всі запити (комерційні заявки), що надходять від третіх осіб, запропонованих Агентом. Таким чином, Замовник має інформувати Агента протягом строку дії Агентської угоди про всі замовлення та звернення від третіх осіб, щодо предмета даної Агентської угоди. Всі замовлення та звернення від третіх осіб щодо предмета даної Агентської угоди, вважаються такими, що виникли у зв'язку із виконанням Агентом своїх зобов'язань за даною Агентською угодою.

3.2 На запит Агента своєчасно забезпечувати його необхідною інформацією та документацією щодо узгоджених характеристик Товару, необхідних для надання послуг (специфікації Товару із зазначенням кількісних, якісних показників, показників вартості і т.п.).

3.3 Розглядати пропозиції Агента протягом доби з дати їх надання, надавати на них письмові висновки щодо доцільності укладення контракту (договору) та іншого.

3.4 За послуги, що надаються Агентом відповідно до статті 1 Угоди, Замовник зобов'язується виплачувати Агенту Агентську винагороду в якості повної та остаточної винагороди за всіма контрактами, що підписуються за сприянням Агента у реалізації і представлені Товару у розмірі 50% від суми отриманої Агентом від реалізації Товара Замовника.

3.5 Розмір Агентської винагороди становить 50% від вартості реалізованої Агентом продукції Замовника.

3.6 Замовник зобов'язаний надати Агенту для оцінки та перевірки фотографії та всі інші необхідні дані про Товар. Замовник гарантує, що ринкова вартість Товару є не нижчою, а ніж еквівалент 50 дол. США на момент надання інформації про Товар для оцінки Агентом.

3.7 Замовник гарантує, що має Товар у приватній власності й не має будь-яких обмежень чи обтяжень щодо володіння, користування та розпорядження Товаром, зокрема не має будь-яких судових чи інших обтяжень на Території та має всю повноту немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на Товар, що підтверджується відповідними документами. Замовник гарантує, що Товар не може бути віднесено до груп товарів спеціального призначення для реалізації яких необхідні відповідні дозволи держаних структур на Території

3.8 Замовник гарантує особисту сплату всіх належних податків та державних зборів з отриманого доходу, визначених чинним законодавством України.

3.9 Замовник має надати всю інформацію Агенту, що може або могла б вплинути на визначення вартості Товару до моменту оцінки.

3.10 Замовник зобов'язується після отримання унікального Коду-ідентифікатора Товару передати Товар Агенту в належному стані, повністю відповідно до тих критеріїв, що були надані для оцінки Агентом. Замовник передає товар власним коштом шляхом відправлення його «Новою поштою», «Justin», або шляхом особистого доставлення Товару до визначеного центру приймання Агента. Виконання цієї Агентської угоди починається з моменту приймання Агентом Товару Замовника, про що складається відповідний Акт уповноваженими особами Агента. До моменту приймання Агентом Товару Замовника – вся відповідальність за Товар покладається на Замовника.

3.11 Замовник зобов'язується створити Особистий кабінет на ресурсі Агента, завантажити всі необхідні документи та акцептувати дану Агентську угоду.

3.12 У випадку невиконання Агентської угоди і повідомлення про повернення Товару – Замовник зобов'язаний протягом 1 місяця з моменту повідомлення забрати Товар визначеним способом. У разі не отримання Товару Замовником у визначений строк, Товар може бути використано Агентом на власний розсуд


4. ВИНАГОРОДА АГЕНТА

4.1 Винагорода за всі правочини, укладені з третіми особами за сприянням Агента, щодо Товару Замовника виплачується Агенту в валюті, що надходить від третіх осіб за укладеними контрактами, або за виставленими рахунками, або іншим способом на розсуд Агента.

4.2 Замовник отримує суми за Товар від Агента за вирахуванням Агентської плати, що складає 50% від вартості реалізованої продукції шляхом перерахування коштів на попередньо визначений банківський рахунок Замовника від Агента, або від інших структур, що визначені Агентом правоздатними на вчинення даного платежу.


5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1 Угода та інформація що її стосується має конфіденційний характер та не підлягає розголошенню третій стороні.

5.2 Сторони відповідають за забезпечення конфіденційності документації, інформації та результатів, за якими було досягнуто згоди, що вони мають конфіденційний характер.


6.ФОРС-МАЖОР

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання обов'язків за Агентською угодою, якщо таке невиконання є наслідком обставин нездоланої сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, військових дій, страйку, а також державних та урядових розпоряджень і т. ін., за умови, що такі обставини безпосередньо вплинули на виконання даної Агентської угоди. В такому випадку термін обов'язків подовжується на термін дії таких обставин.

6.2 Свідоцтво відповідних органів державної влади є достатнім підтвердженням зазначених обставин та термінів їх дій.

6.3 Сторона, яка не може виконати свої обов'язки через такі обставини, повинна повідомити про це іншій Стороні в письмовій формі протягом 7 днів. Несвоєчасне повідомлення про обставини нездоланної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.

6.4 Якщо зазначені обставини тривають довше ніж три місяці, кожна зі Сторін має право на анулювання усієї Угоди або її частини, без права претендувати на відшкодування понесених (спричинених) збитків.


7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1 Відносини між партнерами засновуються на взаємній довірі. Сторони намагатимуться розв'язувати спірні питання, що виникають між ними, шляхом переговорів.

7.2 Якщо суперечка не може бути врегульована за взаємною згодою Сторін, то вона має бути вирішення в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7.3 Дана Угода має регулюватися та розглядатися відповідно до чинного законодавства України.


8. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

8.1. Термін дії даної Угоди складає 14 днів з моменту приймання Агентом Товару Замовника і підписання відповідного Акту Агентом.


9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Угода відміняє всі усні домовленості та є єдиним документом, що визначає відносини між Сторонами.

9.2 Всі доповнення та зміни до Угоди вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.

9.3 Всі доповнення до Угоди, підписані належним чином, вважаються її невід'ємною частиною.

9.4 Жодна зі сторін не має права передавати третій особі права та обов'язки за даною Угодою, без письмової згоди іншої Сторони. Після акцепту Угоди всі попередні переговори та листування за нею втрачають силу.

9.5 Контракти або договори з замовниками, надані Агентом, будуть підписуватись представниками Компанії.

9.6 Сторона, яка вирішила розірвати Угоду, повинна повідомити іншу Сторону про своє рішення щонайменше за 14 днів до моменту розірвання Угоди. При цьому Агент здійснить остаточні розрахунки за своїми зобов'язаннями, визначеними у порядку, що встановлений п.3.5. Угоди.

9.7 Угода набуває чинності після її акцепту Замовником, після надання Агентом унікального коду-ідентифікатора Товару Замовнику та з моменту приймання Товару Агентом відповідно до визначеної процедури.

9.8 Агентська угода акцептується Замовником на веб ресурсі Агента.


Агент

Western Bid, Inc.

3500 W Hallandale Beach Blvd

Pembroke Park, FL, 33023

United States of America

Phone: +1 305 307 0382

Cell: +1 612 387 9004

Не пропустіть останні новини проекту